VISIE

VISIE U CREATE

De Nederlandse gezondheidszorg staat op een hoog niveau. Of het nu gaat om genezen, verzorgen of voorkomen. Toch kan en moet het morgen beter. En slimmer, eerlijker, mooier, handiger. En dat kan ook. Door ontwerpdenken en verbeeldingskracht toe te voegen aan nieuwe technologieën en systemen. Daarvoor moeten we wel nieuwe samenwerkingen durven aangaan. Tussen dokter en designer, tussen onderzoeker en patient, tussen bestuurders en ondernemers.

De patiënt, burger en consument altijd centraal

U CREATE droeg bij aan het ondersteunen van zorg- en creatieve professionals om te werken aan nieuwe of verbeterde producten, diensten en ervaringen: van cure tot care tot preventie. Altijd ontwikkeld vanuit het perspectief en het belang van de patient, de burger of de zorgconsument.

U CREATE werd daarbij geïnspireerd door het holistische gedachtegoed van zowel het Institute for Positive Health in Amersfoort als het Institute for Positive Design in Delft.

schermafbeelding-2016-09-30-om-21-29-23

Empathie toevoegen aan Efficiëntie en Effectiviteit

Vergrijzing zet ons zorgstelsel onder druk. Dit betekent dat we op alle mogelijke niveaus moeten innoveren; lokaal, regionaal en nationaal en waar mogelijk internationaal. Het toevoegen van empathie als ontwerpcriterium naast efficiëntie en effectiviteit is daarbij een vereiste. Simpelweg, omdat de rol van de eindgebruiker van de zorg steeds groter wordt.

Dokter + Designer vormen het team van de toekomst

U CREATE kende als geen ander de rijkheid aan kennis, ervaring en talent van de creatieve industrie, één van de snelst groeiende topsectoren in Nederland. Met creatieve disciplines als design, gaming, architectuur en interactieve media was zij steeds vaker de aanjager van toegepaste innovatie en het gebruik van creatieve methoden en technologieën voor andere sectoren. Daarom was het in een vroeg stadium samenbrengen van dokters en designers volgens ons cruciaal voor het succes van innovatie.

COMMITED CONNECTOR

U CREATE was om twee redenen een ‘betrokken verbinder’: in de eerste plaats omdat we altijd actief meedachten met innovatieve professionals of consortia die de zorg willen verbeteren. Maar ook omdat we projecten op de rails konden zetten door op onderdelen financieel bij te dragen. Meer weten? Contact info@ucreate.nl

POSITIVE HEALTH

‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagen in het leven’. Dat was het nieuwe concept van ‘positieve gezondheid’ dat Machteld Huber en anderen publiceerden in 2011 in het tijdschrift British Medical Journal en zelfs de omslag haalde. Het INSTITUTE FOR POSITIVE HEALTH is opgericht om de uitwerking van Positieve gezondheid naar de praktijk en het dagelijks leven te bevorderen en ondersteunen.

POSITIVE DESIGN

Het DELFT INSTITUTE FOR POSITIVE DESIGN initieert en stimuleert de ontwikkeling van kennis, die ontwerpers ondersteunt in hun pogingen om vorm te geven aan welzijn van mensen. In de overtuiging dat het de verantwoordelijkheid van onderzoekende ontwerpers is om effectieve strategieën te formuleren die bijdragen aan menselijk geluk.

VISIE HOGESCHOOL UTRECHT

Hogeschool Utrecht heeft als missie te willen werken aan de kwaliteit van (samen)leven in onze regio. Een van de expertisegebieden waar wij dat op doen, is zorg en welzijn. Onder de noemer Samen Gezond gaan wij ons nog meer inzetten voor het reduceren van de gezondheids- en welzijnsproblemen van mensen in de regio. We gaan helpen hun zelfredzaamheid te vergroten en hun leefstijl en sociale en fysieke veiligheid te verbeteren.

Als een van de oprichters van het Centre of Expertise U CREATE investeert de HU al jaren in een stevig, multidisciplinair netwerk op het gebied van de gezondheidszorg. U CREATE, dat een verbindende rol had tussen het domein zorg & welzijn en de creatieve industrie, is per 1 januari 2021 gestopt. De opbrengsten neemt de HU mee in Samen Gezond. Onder die naam bouwen we veder aan een netwerk van burgers, studenten, onderzoekers, docenten, professionals, overheden en bedrijven. Niet alleen op het gebied van gezondheidzorg en welzijn maar ook in life sciences, techniek, recht en veiligheid: kennisgebieden die een belangrijke bijdrage hebben te leveren aan de gezondheid en het welzijn van burgers. Daarbij gaan we in interprofessioneel te werk: we brengen beroepen samen om met en over elkaar te leren. Zo komen we tot betere, effectieve samenwerkingen op het gebied van zorg en welzijn.

De HU heeft – mede dankzij U CREATE – al veel ervaring met succesvolle oplossingen voor zorg en welzijn die tot stand zijn gekomen op het snijvlak van kennisgebieden. Zoals de GodivAPP, die ouders in staat stelt de motorische ontwikkeling van hun baby’s thuis te volgen en op afstand te delen met een kinderfysiotherapeut. Bij de ontwikkeling kwamen juridische vraagstukken kijken, ethische, technische, medische en natuurlijk vragen op het gebied van de kinderfysiotherapie. Een goed voorbeeld van regionale samenwerking zijn de preventieve gezondheidschecks in de wijk, uitgevoerd door studenten van diverse zorgopleidingen van de HU.

Onze hogeschool bouwt nu verder op de opgedane kennis, met nieuwe projecten op het snijvlak tussen kennisgebieden. Zoals met GIPZ: Gezamenlijke Inspanning Politie & Zorg. In dit project onderzoekt de HU samen met politie- en zorgprofessionals in de regio Midden-Nederland de rol van de politie in de samenwerking met het zorgdomein, vooral bij incidenten met kwetsbare personen. Een ander goed voorbeeld van onze brede aanpak op het gebied van zorg en welzijn is ons nieuwe onderzoek naar het versterken van burencontact in de Utrechtse wijk Overvecht. In deze wijk wonen door de uitstroom uit opvang- en zorginstellingen steeds meer mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben. De HU onderzoekt hoe de sociale cohesie in deze wijk kan worden versterkt.

Deze en vele andere projecten onderneemt de HU vanuit het expertisegebied Samen Gezond [link als die er al is?!]. Met U CREATE heeft Hogeschool Utrecht veel geleerd over effectief samenwerken op het gebied van zorg en welzijn, met professionals van uiteenlopende kennisgebieden. In Samen Gezond gaan we dit verder uitbouwen en in de praktijk brengen. Samen kunnen we werkelijk impact maken op de gezondheid en het welzijn van onze regio.

VISIE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

HKU stimuleert een beroepspraktijk voor creatieve, artistieke en geëngageerde professionals waarmee nu en in de toekomst een unieke bijdrage geleverd wordt aan een gezonde, verbindende en duurzame wereld. Het maken van kunst biedt nieuwe perspectieven, inspireert tot prikkelende interacties, en geeft daarmee vorm en betekenis geeft aan de samenleving en de uitdagingen waar zij voor staat: ook in de context van het zorg- en welzijnsdomein.

Ook nu U CREATE is opgehouden te bestaan, blijven we visies, scenario’s en oplossingen onderzoeken en ontwikkelen vanuit de gedachte van Future Health Design. Met een toekomstgerichte, holistische benadering werken we met vanuit de verschillende kunst-, ontwerp- en creatieve disciplines aan een duurzaam en inclusief welzijn.

In het onderzoek richt HKU als kunsthogeschool zich op creatieve maakprocessen. Hiermee willen we nieuwe inzichten opdoen en delen op het gebied van onder andere transdisciplinaire samenwerking, co-creatie, ontwerp van gedragsverandering en interactie; we ontwikkelen hiervoor onze eigen methoden, strategieën, processen en tools waarmee we impact kunnen realiseren in verschillende contexten. In het Missiegedreven Innovatiebeleid worden dit ‘key enabling methdologies’ genoemd. In de landelijke beleidsagenda’s wordt steeds vaker en beter de kracht en eigenheid vanuit de kunsten en creatieve industrie erkend in de toepassing hiervan in verschillende contexten.
Vanuit de bijbehorende Kennis- en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen dragen we bij aan de andere thematische agenda’s, waaronder de missie Gezondheid en Zorg. Dit doen we in samenwerking met kennis- en praktijkpartners in de regio: UMCU, WKZ, Health Hub Utrecht, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht en zorginstellingen, en in verbinding met partners uit de culturele en creatieve industrie.

Zorgprofessionals die met een vraag bij kunstenaars of ontwerpers komen, hebben vaak al een bepaalde oplossing in gedachten, terwijl hun vraagstuk misschien een geheel andere aanpak behoeft. Een gedegen methode om de vraag achter de vraag te achterhalen, en de zorgprofessional te helpen begrijpen waar hun rol eindigt en die van de kunstenaar begint, is hierin essentieel.
Daarbij stellen ons ten doel dat de projecten nooit alleen op medisch vlak doorwerking hebben, maar ook bijdragen aan inzichten over het makerschap, artistieke kennis, etc.

Door heel HKU heen, in de verschillende opleidingen aan onze negen schools, zien we studenten met een sterke persoonlijke motivatie om bij te dragen aan vraagstukken vanuit de gezondheid of welzijn. Zij kiezen er al tijdens hun studie voor om hun makerschap te ontwikkelen in deze toepassingscontext. We bieden studenten ruimte in de curricula en onderzoeksmatige begeleiding en ondersteuning in manieren om hun makerschap en ondernemerschap binnen dit niet-artistieke domein te ontwikkelen.

HKU kent dan ook een lange traditie van onderwijs- en onderzoeksprojecten in relatie tot gezondheid en welzijn. Van technologische ontwerpen voor hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking en prototypes voor applicaties in de GGZ, tot het ‘in kaart brengen’ van ervaringen van kinderen met absence epilepsie; van een uitschuifbare rolstoelbak tot innovatie in teamsamenwerking in de zorg door muzische interventies. Wat al deze projecten gemeen hebben is dat ze naast de toegepaste meerwaarde ook een op zichzelf staande artistieke en esthetische meerwaarde hebben voor de makers, het creatieve werkveld én voor de toeschouwer, deelnemer of gebruiker.

Kunstenaars en ontwerpers zijn gewend te werken vanuit zintuiglijkheid. Zij zijn als geen ander in staat de ervaring van de patiënt, cliënt of burger serieus te nemen. Er ontstaat ook steeds meer aandacht voor andere perspectieven in de zorg; die van de behandelaars en specialisten, verzorgers, en van mantelzorgers. Vanuit kennis en methodes uit de kunsten en creatieve disciplines leveren we op een eigenzinnige wijze een bijdrage aan innovaties in zorg en gezondheid, en het persoonlijk en gezamenlijk welbevinden van mensen: aan hoe we zorg kunnen dragen voor onszelf, voor elkaar, en voor de wereld om ons heen. Kortom: de kunst van een gezonde, inclusieve en duurzame samenleving.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?