ONDERZOEK NAAR ROL VAN TALENT IN CREATIEVE ECONOMIE

Een van de speerpunten van het Centre of Expertise Creatieve Industrie is om in kaart te brengen hoe de crossover tussen talent en de creatieve economie goed tot stand komt. Een ondernemersklimaat dat zo snel en sterk verandert als het hedendaagse ondernemersklimaat vraagt ook om frequente toetsing en vernieuwing van opleidingen. Daarbij is het vanzelfsprekend dat men zich afvraagt of het hoger onderwijs goed aansluit op zowel de verwachtingen van, als ontwikkelingen in de markt.

Jongeren – en met name talentvolle jongeren – komen pas goed tot hun recht wanneer zij wegwijs worden in het landschap van ondernemers en wanneer zij begrijpen hoe een optimaal innovatief klimaat eruit ziet. Hoe sneller zij goed kunnen functioneren op het gewenste niveau, hoe sneller zij een significante rol kunnen spelen in de ontwikkelingen die horen bij deze tijd.

Om de stand van zaken hierover inzichtelijk te maken voor alle betrokken en geïnteresseerde wervelden, hebben onderzoekers zich op verzoek van U CREATE, eind 2014, begin 2015, verdiept in de vraag wat HBO’s nu echt nodig hebben om hun voorbereidende rol goed tot uiting te brengen. Een naadloze aansluiting tussen hoger onderwijs en de creatieve economie. Zijn we al zo ver, of zijn er nog hiaten die een goede overlap bemoeilijken? Daar draaide de onderzoeksvraag om.

Tijdens het onderzoek kwam onder meer naar voren dat er een cruciale link is tussen succes in de praktijk en een gedegen kennis van ondernemerschap. Een goed idee is immers niet genoeg. Je moet ook over voldoende vaardigheden en methodieken beschikken om een idee door verschillende fasen van ontwikkeling te brengen – van idee tot marktintroductie. Ruim aandacht voor ondernemerschapsonderwijs is dus onontbeerlijk tijdens opleidingen in de kunst en creatieve technologie.

Tijdens de interviews – die onder meer werden afgenomen bij de Colleges van Bestuur , directies en onderwijsvernieuwers – constateerden de onderzoekers dat er zeker een groeiend besef en aandacht is voor deze cruciale rol van ondernemerschap. Tegelijkertijd werd daarentegen ook een ambigue houding tegenover het topsectorenbeleid van de overheid en over de ambitie van de Nederlandse creatieve industrie om in 2020 de meest creatieve economie van Europa te willen zijn.

Deze, en meerdere conclusies uit het onderzoek zijn door het onderzoeksteam vastgelegd in een bondige publicatie en aangeboden aan mevrouw Desiree Majoor, lid van het Topteam Creatieve Industrie en mevrouw Hermineke van Bockxmeer, directeur Media en Creatieve Industrie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zowel de samenvatting als het volledige onderzoek zijn te bestellen via info@ucreate.nl

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?