CREATE HEALTH CALL KENNISBASIS E-HEALTH VOOR GEZOND EN ACTIEF OUDER WORDEN

Doel en achtergrond

Doel van de subsidieoproep

ZonMw en NWO roepen onderzoekers uit zowel de creatieve sector als de zorg en welzijnssector op om in publiekprivaat samenwerkingsverband (PPS) een aanvraag in te dienen met als doel het ontwikkelen van fundamentele kennis die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling of verbetering en implementatie van e-health toepasingen, bedoeld om het dagelijks functioneren van de ouder wordende mens te ondersteunen nu en in de nabije toekomst. Aanvragen dienen betrekking te hebben op de ontwikkeling van kennis voor de creatieve industrie en voor gezondheidszorg en welzijn op het gebied van e-health binnen (een van) de drie thema’s van Create Health.

Aanvragen geven antwoord op de vraag welke kennis nodig is om betekenisvolle, gebruiksvriendelijke e-health applicaties te kunnen ontwikkelen om bij te dragen aan gezond en actief ouder worden of om bij te dragen aan het succesvol en duurzaam gebruik van bestaande toepassingen. Het gaat hierbij niet alleen om de toepasbaarheid van e-health applicaties (aansluiting op concrete behoeften van gebruikers), maar tevens om de bruikbaarheid in de sociale en communicatieve context. Belangrijk hierbij is dat applicaties begrijpelijk zijn, ook voor mensen met een lage geletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden. De doelgroep wordt daarom direct meegenomen in het onderzoeksproces.

Niet in aanmerking voor deze subsidieoproep komt:

  • Onderzoek dat niet fundamenteel van aard is;
  • Het (door)ontwikkelen van e-health applicaties.

De huidige oproep is een uitnodiging tot het indienen van projectideeën.

Doel van het programma

Deze oproep wordt gedaan in het kader van het programma Create Health. Het programma Create Health heeft als doel om bij te dragen aan de maatschappelijke uitdaging rondom gezond en actief ouder worden. Create Health doet dit door partijen uit de creatieve industrie en zorg en welzijn bij elkaar te brengen, kennisontwikkeling te ondersteunen, kennis te delen, toegang tot geld te verkrijgen en te ondersteunen bij opschaling. De focus van het onderzoek binnen Create Health is gericht op drie thema’s, waarbij de oudere of het ouder worden centraal staat:

  1. Thuiszorg en Zelfmanagement; langer zelfstandig met dementie.
  2. Preventie overgewicht; voorkomen van overgewicht dmv leefstijlbeïnvloeding.
  3. Preventie eenzaamheid; voorkomen van eenzaamheid bij kwetsbare ouderen.

Dit programma is gelieerd aan de cross-over Create Health van de topsectoren Creatieve Industrie (CLICKNL) en Life Sciences & Health (Health~Holland). In deze subsidieoproep ligt de focus voor LSH met name op zorg en welzijn, in deze oproep zal daarom steeds naar zorg en welzijn verwezen worden.

Binnen het programma worden activiteiten uitgezet waarbij de samenwerking tussen de creatieve industrie en zorg en welzijn voorop staat. Het gaat hierbij om publiek-private samenwerkingen (PPS).

Meer informatie: 

Voor de randvoorwaarden, wie kan aanvragen, budget&looptijd, beoordelingsprocedure, criteria, toekenning, procedure&tijdpad, verwijzen we u naar de pdf ‘Create Health – Kennisbasis e-health voor gezond en actief ouder worden’. Houdt de programmapagina op de ZonMw website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt.

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?