FUNCTIONEREN MET ZIEKTE OF BEPERKING

GEZONDE LEEFSTIJL EN KENNISGELIJKHEID

EXTRAMURALISERING EN TECHNOLOGIE

FUNCTIONEREN MET ZIEKTE OF BEPERKING

VERANDERING VAN HET ZORGSYSTEEM ZELF

Wanneer we gezond leven, zijn de gevolgen van aandoeningen minder uitgesproken en worden we minder snel ziek. Maar voor lang niet iedereen zijn de folders in de wachtkamer van de huisarts of de website van het Voedingscentrum gesneden koek. Nederland kent bijvoorbeeld volgens de Stichting Lezen en Schrijven 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en vaak ook rekenen en computergebruik.

HERKENNEN EN AANSLUITEN
Door het sneller herkennen en onderscheiden van diverse kwetsbare doelgroepen met beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen zorgverleners beter aansluiten. Zo kunnen zij de juiste manier van communiceren en meer cultuur-sensitieve werkwijzen ontwikkelen. Creatieve manieren van communiceren, bijvoorbeeld via entertainment met een meerwaarde zoals soaps, vlogging en verhalen of gaming en illustraties, dragen bij aan het bevorderen van een gezonde leefwijze.

SAMENHANG
Er is behoefte aan samenhang in interventies waarmee chronische ziekten worden voorkomen. Dat kan op een manier die past bij een “serviceketen” in het dagelijkse bestaan. Bijvoorbeeld door de mate waarin we bewegen een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van ons dagelijks leven door herontwerp van onze woon-, onderwijs- en werkomgeving.

NIEUWE WAARDE
Waardecreatie begint met de vraag “Hoe kunnen gezonde producten en diensten aantrekkelijk worden gemaakt voor een doelgroep die daar nu vaak niet voor kiest?” Kennis en methoden, die ook worden ingezet in de marketing- en reclamewereld, kunnen helpen bij het vinden van het antwoord op die vraag. De door de consument beleefde “waarde” wordt verhoogd door een slimme, aantrekkelijke positionering van producten en diensten die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Hiervoor zijn sterke samenwerkingsverbanden, kennisontwikkeling en ondernemerschap belangrijke factoren.

Schermafbeelding 2018-04-26 om 16.12.05

GEBRUIK DE RUIMTE OM TE EXPERIMENTEREN

De creatieve industrie kenmerkt zich door een aanpak waarin experimenteren centraal staat. Living labs, fieldlabs of andere experimenteerruimtes en faciliteiten zijn een aantrekkelijke vorm om in korte ‘runs’ nieuwe toepassingen met nieuwe technologie en kennis te ontwikkelen en testen. Door te experimenteren in fieldlabs waar kennis uit het hbo, TNO en de universiteiten kan worden ingezet, krijgt de creatieve industrie toegang tot nieuwe kennis en de mogelijke toepassingen ervan. Experimenteer contexten geeft ruimte aan het versnellen van innovatieprocessen en de doorwerking naar toepassingsdomeinen (afnemers).

Schermafbeelding 2018-04-26 om 16.12.05

BOUW AAN LEARNING COMMUNITIES

Learning communities bieden een open en actieve leeromgeving waarin onderzoekers, studenten en docenten uit verschillende disciplines, en professionals uit het bedrijfsleven, publieke organisaties en de overheid hun kennis en analyses delen en samen nieuwe praktijken ontwikkelen voor weerbarstige vraagstukken rond gezondheid. Die nieuwe praktijken kunnen vervolgens in publiek-private samenwerkingen worden uitgevoerd en uitmonden in innovaties op het gebied van gezondheid waarmee Nederland zich internationaal onderscheidt. In het kader van hun human capital agenda’s hebben de topsectoren de handen ineengeslagen om bestaande learning communities te versterken en nieuwe communities te ondersteunen .

Schermafbeelding 2018-04-26 om 16.12.05
Schermafbeelding 2018-04-26 om 16.12.05

DURF INTERDISCIPLINAIR TE ONDERZOEKEN

Meer samenwerking van partijen is nodig in interdisciplinaire programmering van innovatie en onderzoek. Investeren in cross-over onderzoek binnen de Topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda leidt tot meer interdisciplinaire samenwerking . De agenda’s van beide topsectoren stimuleert samenwerking, bijvoorbeeld in PPS-regeling (publiek – private samenwerking).

FINANCIERING

Er zijn meerdere mogelijkheden om een duurzame samenwerking in het kader van deze agenda te initiëren en financieren. Zo kan met de KIEM-regelingen aan consortiumopbouw worden gewerkt, kunnen via het Regionaal Investeringsfonds mbo ROC’s en hun partners worden betrokken, en zijn er regelingen van Regieorgaan SIA voor hogescholen en hun partners. 

De ZonMw-programma’s zijn toegankelijk voor uiteenlopende groepen van kennisinstellingen alsmede publieke organisaties en bedrijven op gebied van gezondheid. NWO heeft regelingen voor het WO en hun partners. Denk daarbij aan het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie en Commit2Data . 

De MIT-regeling en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling bieden mogelijkheden voor het regionale mkb. Via Health~Holland en CLICKNL kan met publiek-private consortia worden ingeschreven op de PPS-regeling van het ministerie van Economische Zaken . Rond de Nationale Wetenschapsagenda dienen zich naar verwachting eveneens mogelijkheden aan .

Log in with your credentials

Forgot your details?