DE TOPSECTOREN LIFESCIENCES & HEALTH EN CREATIEVE INDUSTRIE ZIEN VIER INNOVATIE-THEMA'S OM IN CO-CREATIE VORM TE GEVEN

GEZONDE LEEFSTIJL EN KENNISGELIJKHEID

EXTRAMURALISERING EN TECHNOLOGIE

FUNCTIONEREN MET ZIEKTE OF BEPERKING

VERANDERING VAN HET ZORGSYSTEEM ZELF

TOEN…CREATE HEALTH

De topsectoren Creatieve Industrie en Life Sciences & Health werken samen met U-CREATE, Centre of Expertise Future Health Design. De samenwerking zet in op het verbinden van de creatieve industrie met de gezondheidssector, gericht op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor gezondheid en zorg. Onderzoekers en ondernemers werken samen om te komen tot creatieve vernieuwingen in de sector. Het onderzoeksprogramma CREATE HEALTH, gestart in 2014, stimuleert deze samenwerkingsprojecten om mensen gezond en zelfstandig te laten functioneren in de maatschappij.

NU…CO-CREATING HEALTH

In 2017 is het initiatief genomen te komen tot een gemeenschappelijke agenda, CO-CREATING HEALTH. Dit initiatief biedt de mogelijkheid tot het bundelen en prioriteren van kansrijke initiatieven, zoals field labs, learning communities, nieuwe onderzoeksprogrammering en andere samenwerkingsvormen voor gezondheid en zorg. De agenda is bedoeld voor onderzoekers, onderwijs en ondernemers in bedrijven en publieke organisaties. Deze professionals werken in de gezondheid, zorg en creatieve industrie. De agenda beoogt een inhoudelijke bijdrage te leveren aan beleidsontwikkeling op gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs in de sector.

Voor het versnellen van innovatie binnen de vier thema’s Gezonde leefstijl, Extramuraliseren, Functioneren en Systeemtransitie is een gerichte inzet noodzakelijk. De volgende drie actielijnen kunnen de transitie van een duurzame gezondheids- en zorgsector versnellen.

Schermafbeelding 2018-04-26 om 16.12.05

GEBRUIK DE RUIMTE OM TE EXPERIMENTEREN

De creatieve industrie kenmerkt zich door een aanpak waarin experimenteren centraal staat. Living labs, fieldlabs of andere experimenteerruimtes en faciliteiten zijn een aantrekkelijke vorm om in korte ‘runs’ nieuwe toepassingen met nieuwe technologie en kennis te ontwikkelen en testen. Door te experimenteren in fieldlabs waar kennis uit het hbo, TNO en de universiteiten kan worden ingezet, krijgt de creatieve industrie toegang tot nieuwe kennis en de mogelijke toepassingen ervan. Experimenteer contexten geeft ruimte aan het versnellen van innovatieprocessen en de doorwerking naar toepassingsdomeinen (afnemers).

Schermafbeelding 2018-04-26 om 16.12.05

BOUW AAN LEARNING COMMUNITIES

Learning communities bieden een open en actieve leeromgeving waarin onderzoekers, studenten en docenten uit verschillende disciplines, en professionals uit het bedrijfsleven, publieke organisaties en de overheid hun kennis en analyses delen en samen nieuwe praktijken ontwikkelen voor weerbarstige vraagstukken rond gezondheid. Die nieuwe praktijken kunnen vervolgens in publiek-private samenwerkingen worden uitgevoerd en uitmonden in innovaties op het gebied van gezondheid waarmee Nederland zich internationaal onderscheidt. In het kader van hun human capital agenda’s hebben de topsectoren de handen ineengeslagen om bestaande learning communities te versterken en nieuwe communities te ondersteunen .

Schermafbeelding 2018-04-26 om 16.12.05
Schermafbeelding 2018-04-26 om 16.12.05

DURF INTERDISCIPLINAIR TE ONDERZOEKEN

Meer samenwerking van partijen is nodig in interdisciplinaire programmering van innovatie en onderzoek. Investeren in cross-over onderzoek binnen de Topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda leidt tot meer interdisciplinaire samenwerking . De agenda’s van beide topsectoren stimuleert samenwerking, bijvoorbeeld in PPS-regeling (publiek – private samenwerking).

FINANCIERING

Er zijn meerdere mogelijkheden om een duurzame samenwerking in het kader van deze agenda te initiëren en financieren. Zo kan met de KIEM-regelingen aan consortiumopbouw worden gewerkt, kunnen via het Regionaal Investeringsfonds mbo ROC’s en hun partners worden betrokken, en zijn er regelingen van Regieorgaan SIA voor hogescholen en hun partners. 

De ZonMw-programma’s zijn toegankelijk voor uiteenlopende groepen van kennisinstellingen alsmede publieke organisaties en bedrijven op gebied van gezondheid. NWO heeft regelingen voor het WO en hun partners. Denk daarbij aan het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie en Commit2Data . 

De MIT-regeling en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling bieden mogelijkheden voor het regionale mkb. Via Health~Holland en CLICKNL kan met publiek-private consortia worden ingeschreven op de PPS-regeling van het ministerie van Economische Zaken . Rond de Nationale Wetenschapsagenda dienen zich naar verwachting eveneens mogelijkheden aan .

LAAT HET ONS WETEN

We geven graag samen vorm aan de zorg van de toekomst. Laat ons je ideeën weten en we nemen contact met je op. Het U CREATE team

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?