AANDACHT VOOR GEZONDHEIDSVERSCHILLEN: LEVEN MET DIABETES

In ons land bestaan grote verschillen in gezondheid. Mensen met een lagere sociaaleconomische status hebben bijvoorbeeld relatief vaak diabetes type 2. Hoe is het voor hen om te leven met diabetes type 2? Lectoraat Publab van Hogeschool Utrecht, Design Innovation Group en Pharos deden hier onderzoek naar in het project Afgeleid: een verkennend onderzoeksproject dat bedoeld is als opmaat naar een groter project waarin onderzoekers, de creatieve industrie en praktijkprofessionals mogelijke strategieën voor een gezond leven uitwerken samen met mensen uit de doelgroep. In de Health Tuesday als onderdeel van de nationale E-Health week presenteerde het projectteam de resultaten en nodigden zij aanwezigen uit om mee te denken over een vervolg.

Karen Hosper van Pharos startte met inzicht in de grote gezondheidsverschillen die er in ons land bestaan en enkele verklaringen daarvoor. Renate Hilhorst van Design Innovation Group nam bezoekers mee in de inzet van persona’s in dit project: groot deel van dit onderzoek draaide erom gedegen en gedetailleerd inzicht te krijgen in de doelgroep. Tot slot vertelde Amber Ronteltap van het lectoraat Publab over de resultaten uit deze gezamenlijke verkenning.

Bekijk ook het programma van deze Health Tuesday.

Het project heeft een drietal prototype persona’s opgeleverd. Elke persona bestaat uit een omschrijving van wat typerend is voor de subgroep en een voorbeeldverhaal. Het projectteam presenteerde zelf al een aantal kanttekeningen met betrekking tot de persona’s en nodigde de aanwezigen uit om hierover mee te discussiëren. Bijvoorbeeld of het überhaupt wenselijk is met persona’s te werken en voor welke groep professionals ze interessant zijn. Persona’s kunnen volgens de aanwezigen een startpunt zijn, juist voor professionals die minder ervaring met de doelgroep hebben of verder van de doelgroep afstaan. Elk persoon is natuurlijk uniek en, waar mogelijk, moet er altijd aandacht moet zijn voor individuele verschillen.

Bekijk ook de website van de projectgroep: Afgeleid.

Na de presentaties gingen de aanwezigen in groepjes aan de slag met de persona’s. Aan hen werd gevraagd om per persona te kijken of ze deze herkenden, welke informatie ze misten en welke kansen ze zagen om bij deze groep gezond leven te bevorderen. Daarnaast werd er gevraagd of er een persona mist en welke kansen zij zagen voor een vervolgonderzoek.

Tot slot werden de resultaten met elkaar gedeeld. De evaluatie maakte duidelijk dat persona’s creativiteit oproepen en je aan het denken zetten, maar dat de huidige selectie nog aangevuld zou kunnen worden. Bijvoorbeeld met een groep die minder gezondheidsmotivatie heeft. Ook zouden de beschrijvingen van de persona’s explicieter kunnen, bijvoorbeeld als het gaat om wat de doelgroep drijft en wat het kritieke probleem is voor iedere groep – wat er gebeurt als ze op deze voet blijven leven. Een mogelijke vervolgstap was volgens de aanwezigen om de persona’s aan te vullen en te valideren. Naast verder onderzoek onder de doelgroep zelf, is het ook waardevol om aan professionals die met hen werken, of aan mensen uit de directe omgeving van de doelgroep, te vragen hoe zij de doelgroep zien. De assen waarop de persona’s gebaseerd zijn worden door de aanwezigen als waardevol/interessant gezien om op door te gaan. Tot slot werd genoemd dat het waardevol kan zijn om in co-creatie op zoek te gaan naar concrete, duurzame oplossingen per subgroep. Deze ideeën worden meegenomen in een mogelijk vervolg op het project ‘Afgeleid’.

Wil je op de hoogte blijven van of meedenken over een vervolg, hoort het projectteam van ‘Afgeleid’ dat graag!

©2021 ALL RIGHTS RESERVED BY HU & HKU - DISCLAIMER - PRIVACY

Log in with your credentials

Forgot your details?